Roden - de top van drenthe

Wijkschouw

De werkgroep heeft tot doel het inventariseren van onveilige situaties en achterstallig onderhoud in de wijk. Op het gebied van onderhoud van de woonomgeving en de veiligheid wordt de werkgroep geacht de ogen en oren van de wijk te zijn.

Twee keer per jaar wordt er een zogenaamde wijkschouw gehouden. Deze wijkschouw is een initiatief van onze werkgroep, samen met Wijkbeheer van de Gemeente Noordenveld en de Wijkagent. Dan fietsen we met wijkbeheer en de wijkagent door de wijk om knelpunten te inventariseren en deze in het overleg te bespreken. Onze ervaringen met wijkbeheer en de wijkagent tijdens de schouw en het vervolg zijn positief. Men heeft een gewillig oor voor onze op- en aanmerkingen en over het algemeen reageert men zeer snel en adequaat.

Een aantal punten willen we noemen. Zo hebben we het slechte onderhoud van het plantsoen aan Langeland aan de orde gesteld. De Hedera-begroeing zag er zeer slecht uit. Na overleg met wijkbeheer en met de bewoners is de Hedera verwijderd en is er vervolgens graszaad ingezaaid. Ook op andere plekken in de wijk hebben we achterstand in het onderhoud geconstateerd. Verder was er hier en daar sprake van graffiti (op de trafo’s).Verder is het is ons bekend dat een aantal bewoners zit met de vraag hoe om te gaan met het riet en de waterpartijen. De eigenaren van de woningen Valkenveld, Eldersveld, Eysingeslag, Elzenslag en Driegraas welke aan het water grenzen zijn tevens eigenaar van het watergedeelte. Dat betekent dat deze eigenaren ook onderhoudsplichtig zijn. Bij de laatste wijkschouw is dit onderwerp opnieuw ter sprake gekomen. Toen bleek dat de Gemeente bezig was om op zeer korte termijn een proef te organiseren om met een kleine maaiboot het “gemeentelijke” riet te maaien. We hebben de Gemeente bereid gevonden om in het kader van deze proef ÉÉNMALIG en op kosten van de Gemeente, ook het particuliere water daarbij mee te nemen. Met enige nadruk willen we stellen dat dit een eenmalige actie is en dat er verder hieraan geen rechten aan ontleend kunnen worden. U blijft onderhoudsplichtig voor uw eigen water

Nog een voorbeeld van een resultaat dat we hebben bereikt. Op het speelveld Beekland is het vaak erg nat onder de speeltoestellen. Komend voorjaar wordt hier wat aan gedaan. Er komt een drainage onder de toestellen en er wordt kunstgras aangelegd met een valdempende ondergrond.

Tot slot hebben we gezien dat er in de wijk soms sprake is van vernieling. We hebben begrepen dat er bij de politie een groepje in beeld is die hier en daar overlast veroorzaakt. Het is van belang dat bewoners aangiftes doen als er overlast dan wel vernielingen zijn.

Verder willen we u – misschien overbodig – opmerkzaam maken op het speciale telefoonnummer van de Gemeente Noordenveld, het Meldpunt Leefomgeving 0900 - 250 50 50. U kunt daar uw vragen en opmerkingen kwijt over het wijkbeheer, onderhoud openbaar groen, plantsoenen, straatnaamborden, lantaarnpalen en dergelijke zaken. Mocht u aandachtspunten hebben voor de wijkschouw, dan kunt u deze mailen naar

 

Nieuws

Agenda

Sponsor